Waar zoekt u een locatie?

   

Ligging van de locatie


Aantal personen


Kranenburgh1.jpg
Plaats: Bergen
Plaats: Soest
Plaats: Amstelveen
Plaats: Vught
Plaats: Amsterdam
Plaats: Den Haag
Plaats: Delft
Plaats: Vught
Plaats: Vreeland
Plaats: Rotterdam
Plaats: Amsterdam
Plaats: Barvaux sur Ourthe
Plaats: Huizen
Plaats: Zevenbergen
Plaats: Epse
Plaats: Radio Kootwijk
Plaats: Steenderen
Plaats: Westelbeers /Oirschot
Plaats: Soesterberg
Plaats: Voorburg
Plaats: Haarlemmermeer
Plaats: Westhem
Plaats: Delft
Plaats: Utrecht
Plaats: Amsterdam

Algemene Voorwaarden Meetingworlds

Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. MeetingWorlds: MeetingWorlds, gevestigd te Hilversum
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan MeetingWorlds de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten 
c. Diensten: de door MeetingWorlds in opdracht voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden waaronder mede begrepen het plaatsen van advertenties, advertorials en/of fotomateriaal op de Website;
d. Website: de door MeetingWorlds beheerde website www.meetingworlds.nl 
e. Advertentie-overeenkomst: de tussen MeetingWorlds en Opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het plaatsen van een advertentie op de Website;

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van MeetingWorlds.
2.2. De toepasselijkheid van enige of algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door MeetingWorlds van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk door MeetingWorlds zijn aanvaard.
2.3. MeetingWorlds is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Advertentie-overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking aan de Opdrachtgever of op een latere datum in de bekendmaking vermeld. Indien de Opdrachtgever een door MeetingWorlds aldus aangekondigde wijziging van de Algemene Voorwaarden niet accepteert, dan is deze bevoegd de Advertentie-overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Deze opzegging dient te geschieden tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden. De opzegging dient door MeetingWorlds te zijn ontvangen vóór de bedoelde datum

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomst

3.1. Een overeenkomst van opdracht komt slechts tot stand indien en voor zover een aanbod van MeetingWorlds door Opdrachtgever wordt aanvaard, of indien door MeetingWorlds kenbaar is gemaakt dat zij met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. 3.2. Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat MeetingWorlds met de uitvoering is begonnen mits hij de hierdoor voor MeetingWorlds ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door MeetingWorlds geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die door MeetingWorlds ter voorbereiding c.q. uitvoering heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingeroepen diensten, ingekochte materialen.

Artikel 4 Prijs

4.1. Alle prijzen van MeetingWorlds zijn uitgedrukt in Euro en exclusief Omzetbelasting, tenzij anders vermeld
4.2. MeetingWorlds is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever een of meerdere wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen correcties of gewijzigde instructies van goedgekeurde bestanden. MeetingWorlds zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 5 Betaling

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur voldoen.
5.2. Opdrachtgever is niet bevoegd enige tegenvordering op MeetingWorlds op de prijs in mindering te brengen.
5.3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand. Opdrachtgever is daarboven alle kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte verschuldigd.
5.4. Indien op enig moment bij MeetingWorlds gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, zal alvorens (verder) te presteren, Opdrachtgever op eerste verzoek van MeetingWorlds het overeengekomen bedrag vooruitbetalen. Optioneel

Artikel 6 Plaatsing advertentie

6.1. MeetingWorlds heeft het recht om zonder opgaaf van redenen wijziging te verlangen van een nog te plaatsen of reeds geplaatste advertentie en/of hierin naar eigen goeddunken wijzigingen in aan te brengen en/of deze advertentie geheel of gedeeltelijk niet op te nemen. Alle kosten voor een dergelijke wijziging van advertentie(s) zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij deze kosten redelijkerwijs niet voor haar rekening behoren te komen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een aangebrachte of verlangde wijziging of met het (geheel of gedeeltelijk) niet opnemen van een advertentie, heeft deze het recht de Advertentie-overeenkomst naar keuze geheel of slechts gedeeltelijk voor betreffende advertentie, en met onmiddellijke ingang te ontbinden, tegen pro rata terugbetaling van het eventueel te veel betaalde.
6.2. MeetingWorlds heeft het recht om zonder opgaaf van redenen te allen tijden een advertentie welke reeds geplaatst is op de Website te verwijderen. In dat geval is MeetingWorlds verplicht tot pro rata terugbetaling aan Opdrachtgever van een deel van de door Opdrachtgever voor de betreffende advertentie betaalde vergoeding. Het terug te betalen bedrag wordt berekend naar evenredigheid van de duur dat betreffende advertentie uiteindelijk niet geplaatst is ten opzichte van de overeengekomen plaatsingsduur.
6.3. MeetingWorlds heeft te allen tijde het recht om haar Website zonder opgaaf van redenen te staken, of om deze zonder advertentiemogelijkheden voor derden voort te zetten. MeetingWorlds zal dit onverwijld aan Opdrachtgevers mededelen en is dan tevens verplicht tot pro rata terugbetaling aan Opdrachtgever van (een deel van) de door Opdrachtgever aan MeetingWorlds betaalde vergoeding.
6.4. Een advertentie wordt geplaatst tegen de op dat moment geldende door MeetingWorlds vastgestelde tarieven. Bijzondere tariefafspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd.
6.5. MeetingWorlds zal al het mogelijke doen om te komen tot een nauwkeurige reproductie op de Website van een door een Opdrachtgever aangeleverde en door MeetingWorlds geaccepteerde advertentie. MeetingWorlds kan niet garanderen dat zich geen kleurafwijkingen of enige andere afwijkingen zullen voordoen en zij is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

Artikel 7 Auteursrecht/merkrecht

7.1. Opdrachtgever staat er voor in dat door publicatie van de advertentie op de Website op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde (inclusief enig auteursrecht) en voorts dat de advertentie op geen enkele wijze in strijd is met enig geldend wettelijk voorschrift of enige geldende of in de adverteerderswereld gehanteerde code (zoals de Reclame Code), alsmede dat de advertentie niet op enige wijze misleidend is. Opdrachtgever vrijwaart MeetingWorlds alsmede alle eventueel door MeetingWorlds ingeschakelde derden voor alle eventuele aanspraken van derden wegens inbreuk op diens rechten) en/of wegens een eventuele strijdigheid (als hiervoor bedoeld) met de (wettelijke) voorschriften en/of codes.
7.2. Het is Opdrachtgever verboden op enige wijze het woord- en/of beeldmerk "MeetingWorlds” op enige wijze te gebruiken en/of te exploiteren in de zin van de toepasselijke merkenwetgeving.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Indien MeetingWorlds niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever. Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding is. Eventuele aansprakelijkheid van MeetingWorlds voortvloeiende uit of verband houdende met het plaatsen van een advertentie respectievelijk met de Advertentie-overeenkomst bedraagt maximaal het door MeetingWorlds voor betreffende advertentie respectievelijk de Advertentie-overeenkomst ontvangen bedrag c.q. vergoeding.

Artikel 9 Einde overeenkomst

9.1. Bij niet of niet tijdige betaling door Opdrachtgever van het aan MeetingWorlds verschuldigde, is MeetingWorlds gerechtigd de verdere uitvoering van alle lopende met Opdrachtgever gesloten Advertentie-overeenkomsten op te schorten, zonder dat hieruit een (gedeeltelijk) recht op terugbetaling of vermindering van het verschuldigde bedrag voor Opdrachtgever voortvloeit, totdat Opdrachtgever al het verschuldigde aan MeetingWorlds heeft voldaan.
9.2. Een Advertentie-overeenkomst eindigt van rechtswege met het verstrijken van de overeengekomen duur. Hiernaast eindigt deze voorts met onmiddellijke ingang indien (i) één der partijen surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan haar is verleend; (ii) één der partijen in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van haar een faillissementsaanvraag is ingediend; of (iii) MeetingWorlds de Website waarop een Advertentie-overeenkomst betrekking heeft, heeft gestaakt of heeft besloten deze zonder mogelijkheden voor plaatsing van advertenties voort te zetten.

Artikel 10 Electronische communicatiemiddelen

In het geval communicatie met MeetingWorlds geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. MeetingWorlds is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet ontvangen of beschadigde berichten. Opdrachtgever dient haar eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Artikel 11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op Advertentie-overeenkomsten en alle hieruit voortvloeiende procedures is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter (-/arbitrage – bindend advies – mediation).

Artikel 12 Disclaimer

De Disclaimer, welke gehecht is aan deze algemene voorwaarden, is van toepassing op alle Advertentie-overeenkomsten tussen MeetingWorlds en Opdrachtgever.